این نشانی برای تنظیم فایل های crontab عمومی تنظیم شده است.

/usr/bin/php -q /home/yektaweb/public_html/00yw_crontab.php