راهنمای مجموعه نرم افزارهای یکتاوب

 


راهنمای آموزش و رفع اشکال | راه‌اندازی اولیه | راهنمای جامع برنامه | فهرست ابزارهای مدیریت | راهنمای الفبایی | مقالات متنوع

جستجو در راهنما | فهرست فایل ها | پرسش‌های متداول | تالار گفتگو | ارسال پیشنهادها و اشکالات | برگشت به پایگاه


تنظیمات نوشتن فرمول ریاضی در بین مطالب پایگاه

 

 

در صورتی که نیاز به درج فرمول ها و معادلات ریاضی در پایگاه داشته باشید می توانید از mathjax کمک بگیرید.

http://www.mathjax.org

در این روش می توانید فرمول ها را به صورتی مشابه زیر وارد کنید:

\(\displaystyle \Delta S = C_p · \ln \left(\frac{T_f}{T_i}\right)
- NR · \ln \left(\frac{P_f}{P_i}\right) \Rightarrow \Delta
S = C_p · \ln \left(\frac{T_f}{T_i}\right) + R · \ln
2 \qquad (A) \)


برای شروع کار ابتدا باید در بخش تنظیمات پیشرفته گزینه حذف خودکار Backslash ها از مطالب را روی خیر تنظیم کنید. سپس در بخش تنظیمات قالب ها وارد شده و کد زیر را در بخش "کد html مورد نظر برای بارگذاری در بخش head صفحات و مطالب" وارد کنید:

<script type="text/x-mathjax-config">
MathJax.Hub.Config({"HTML-CSS": { preferredFont: "TeX", availableFonts: ["STIX","TeX"], linebreaks: { automatic:true }, EqnChunk: (MathJax.Hub.Browser.isMobile ? 10 : 50) },
tex2jax: { inlineMath: [ ["$", "$"], ["\\(","\\)"] ], displayMath: [ ["$$","$$"], ["\[", "\]"] ], processEscapes: true, ignoreClass: "tex2jax_ignore|dno" },
TeX: { noUndefined: { attributes: { mathcolor: "red", mathbackground: "#FFEEEE", mathsize: "90%" } }, Macros: { href: "{}" } },
messageStyle: "none"
});
</script>
<script src="//cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-AMS_HTML-full"></script>


 

 

 

 

Email : yektaweb (AT) gmail.com

 

Academic Web Tools - Yektaweb CMS - مجموعه مدیریت یکپارچه پایگاه‌های اینترنتی