برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
الگوهای طراحی مسجد در معماری معاصر (7806 مشاهده)
Divine Vision: Islamic Arts and Horizontal Thought (6141 مشاهده)
اصول طراحی خانه از منظر اسلامی و الگوهای کاربردی معاصر (6079 مشاهده)
گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن (5502 مشاهده)
رابطه اخلاق و فناوری در معماری برای جامعه اسلامی (4738 مشاهده)
مفهوم ماندگاری در معماری اسلامی و مقایسه‌ی آن با مفهوم پایداری در معماری معاصر (4649 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های فضای ورودی به عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه های عمومی مجاور؛ نمونه موردی: بندر لافت (4522 مشاهده)
بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد (4466 مشاهده)
پاسخگویی به مراتب نیازهای روانشناختی انسان در فضاهای آموزشی با بهره‌گیری از آموزه‌های مدارس سنتی (4272 مشاهده)
رابطه معنا، زیبایی، شکل و سازه در معماری اسلامی ایران (3865 مشاهده)
مفهوم محرمیت در شهرهای اسلامی (3850 مشاهده)
تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‌های موردی: مدرسه‌های چهارباغ، دارالفنون و البرز) (3812 مشاهده)
تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی (3694 مشاهده)
ارزیابی هندسی فضایی مساجد معاصر تهران با استفاده از تحلیل مضمونی متون دینی (3687 مشاهده)
تحقق مفهوم قرآنی «قسط» در فضای شهری (3669 مشاهده)
بررسی تأثیر مفهوم «درخت طوبی» در شکل‌گیری گنبدهای شاخص صفوی (3589 مشاهده)
باغ ایرانی- باغ شفابخش شفابخشی طبیعت در نگاه اسلامی و محیط‌های درمانی (3467 مشاهده)
بررسی تطبیقی هنجارهای ریخت‏شناسی شهرسازی اسلامی دربافت تاریخی، (موردکاوی: محله سرچشمه شهر گرگان) (3448 مشاهده)
ساحت مجهول در معماری، لزوم بررسی ابعاد معرفت شناختی انسان در معماری (3337 مشاهده)
سنجش مولفه های کیفیت فضای شهری با مقایسه تطبیقی رویکرد ایرانی- اسلامی و غربی (3187 مشاهده)
تاثیرعناصرکالبدی معماری مساجد سنتی و مدرن ایران بر ذهن کودکان (3107 مشاهده)
انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص‌سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی (3073 مشاهده)
مقایسه معیارهای کیفیت زندگی شهری در نظریات معاصر و مفاهیم استخراج شده در خصوص شهر اسلامی بر مبنای علل چهارگانه معماری (3062 مشاهده)
باز تعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی- اسلامی معاصر با ارزیابی کیفی خانه‌های سنتی (3045 مشاهده)
بررسی اهمیت، اولویت و اصالت فضای باز در مسجد (3040 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مفهوم ماندگاری در معماری اسلامی و مقایسه‌ی آن با مفهوم پایداری در معماری معاصر (13467 دریافت)
تزئینات آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در تزئینات دوران خوارزمشاهی و ایلخانی (13275 دریافت)
الگوهای طراحی مسجد در معماری معاصر (11351 دریافت)
باغ ایرانی- باغ شفابخش شفابخشی طبیعت در نگاه اسلامی و محیط‌های درمانی (8344 دریافت)
بررسی ویژگی‌های فضای ورودی به عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه های عمومی مجاور؛ نمونه موردی: بندر لافت (6902 دریافت)
باز تعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی- اسلامی معاصر با ارزیابی کیفی خانه‌های سنتی (6341 دریافت)
تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‌های موردی: مدرسه‌های چهارباغ، دارالفنون و البرز) (5831 دریافت)
مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی انسان و محیط زیست در تفکر توسعه‌ی پایدار و تفکر اسلامی (5829 دریافت)
گونه‌شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن (5563 دریافت)
الگوواره دانش روانشناسی محیط در تعامل با اندیشه اسلامی (4712 دریافت)
انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص‌سازی در راستای شهری آرمانی- اسلامی (4426 دریافت)
بررسی تطبیقی هنجارهای ریخت‏شناسی شهرسازی اسلامی دربافت تاریخی، (موردکاوی: محله سرچشمه شهر گرگان) (3859 دریافت)
خانه های تاریخی با نقشی فراتر از مسکن در بافت تاریخی اصفهان (3555 دریافت)
آزمون دو نظریه پیمون و مستطیل طلایی ایرانی در خانه‌های دوره قاجار شیراز (3508 دریافت)
پژوهشی بر آرایه‌های هندسی محراب‌های گچبری دوره‌ی ایلخانی در ایران (3337 دریافت)
بررسی چگونگی انتظام شبستان در مساجد تاریخی شیراز (3195 دریافت)
تجلی مفهوم درونگرایی در بازار های ایرانی (2813 دریافت)
الگوی پنهان حاکم بر نظام استقرار فضایی در مسکن ایرانی- اسلامی (بررسی موردی خانه رسولیان یزد) (2797 دریافت)
اصول طراحی خانه از منظر اسلامی و الگوهای کاربردی معاصر (2717 دریافت)
تدقیق مفهومی و تشریح راهکارها و شاخص‌های تحقق‎سنجی چهار اصل مسجدمحوری، محله‌محوری، درون‎گرایی و طبیعت‌گرایی در شهر ایرانی اسلامی (2673 دریافت)
بررسی تأثیر مفهوم «درخت طوبی» در شکل‌گیری گنبدهای شاخص صفوی (2633 دریافت)
ارزیابی و نقد رویکردهای تحقیق در معماری و شهرسازی از منظر اسلامی (2616 دریافت)
ساحت مجهول در معماری، لزوم بررسی ابعاد معرفت شناختی انسان در معماری (2432 دریافت)
بررسی اهمیت، اولویت و اصالت فضای باز در مسجد (2420 دریافت)
مفهوم آموزش و تأثیر آن در معماری مدارس اسلامی (مقایسه‌ی تطبیقی مدارس سلجوقی و صفوی) (2260 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
تماس با دبیرخانه ( 3136 بازدید)
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 2155 بازدید)
فرمت نگارش مقاله ( 1617 بازدید)
اصول اخلاقی ( 1368 بازدید)
سخن سردبیر ( 1328 بازدید)
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 1210 بازدید)
اطلاعات تماس ( 1029 بازدید)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 931 بازدید)
هیئت تحریریه نشریه ( 923 بازدید)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 756 بازدید)
چشم انداز ( 733 بازدید)
وظایف و اختیارات ( 265 بازدید)
ساعات پاسخگویی ( 20 بازدید)
تست ( 1 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 207 ارسال)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 25 ارسال)
هیئت تحریریه نشریه ( 24 ارسال)
اطلاعات تماس ( 20 ارسال)
فرمت نگارش مقاله ( 18 ارسال)
وظایف و اختیارات ( 17 ارسال)
سخن سردبیر ( 16 ارسال)
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 16 ارسال)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 16 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
معرفی سردبیر و مدیر اجرایی ( 1393 چاپ)
سخن سردبیر ( 657 چاپ)
به سایت مجله پژوهش های معماری اسلامی خوش آمدید. ( 519 چاپ)
فرمت نگارش مقاله ( 403 چاپ)
اطلاعات تماس ( 360 چاپ)
اصول اخلاقی ( 330 چاپ)
اطلاعات نشریات دانشگاه ( 322 چاپ)
هیئت تحریریه نشریه ( 295 چاپ)
شناسنامه و اشتراک نشریه ( 278 چاپ)
تماس با دبیرخانه ( 244 چاپ)
چشم انداز ( 243 چاپ)
وظایف و اختیارات ( 146 چاپ)
ساعات پاسخگویی ( 3 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش های معماری اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Iran University of Science & Technology

Designed & Developed by : Yektaweb