مجله پژوهش های معماری اسلامی- چشم انداز
چشم انداز

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  •  زمینه های اصلی موضوعات این نشریه به شرح زیر می باشد:
  • - جایگاه حکمت نظری و عملی اسلام در معماری و شهرسازی 
  • - بررسی تطبیقی مبانی فلسفی و حکمت هنر و معماری مکاتب در مقایسه با اسلام  
  • - روش شناسی تحقیق در معماری و شهرسازی اسلامی  
  • - تحلیل و نقد آثار و مکاتب معماری و شهرسازی از منظر اسلامی 
  • - اصول راهبردی و راهکارهای عملی در معماری و شهرسازی اسلامی  
  • - تبیین و تحلیل آخرین دستاوردهای نظری و عملی در معماری و شهرسازی اسلامی 
  • -فقه، حقوق و اخلاق در معماری و شهرسازی اسلامی 
  • - مطالعات موضوعی در معماری و شهرسازی اسلامی (مانند ایده های فضائی- هندسی، نمادها، آرایه ها، احجام و غیره) 
  • چشم انداز این مجله دست یابی به قله های علمی روز دنیا در حوزه دانش معماری و شهرسازی اسلامی است و از همه اساتید و پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی دعوت می شود تا از طریق وب سایت نشریه مقالات خود را در راستای رسیدن به این چشم انداز ارسال نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش های معماری اسلامی:
http://jria.iust.ac.ir/find.php?item=1.38.19.fa
برگشت به اصل مطلب