Journal archive for Google Scholar Robot!

Iran University of Science & Technology

مجله پژوهش های معماری اسلامیVolume 5, Number 1 (2017-6)


مقایسه ساختار فضایی -عملکردی مسجد امام اصفهان و مسجد وکیل شیراز
مقایسه ساختار فضایی -عملکردی مسجد امام اصفهان و مسجد وکیل شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جستاری در نسب‌شناسی و ویژگی‌های سبک فردی هنرمندان گچ‌بر در قرن هشتم هجری
جستاری در نسب‌شناسی و ویژگی‌های سبک فردی هنرمندان گچ‌بر در قرن هشتم هجری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه پایه‌ای ایوان در ارتقاء راندمان عملکردی در مساجد
جایگاه پایه‌ای ایوان در ارتقاء راندمان عملکردی در مساجد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین مراتب و فرایند ادراک انسان و نقش آن در کیفیت خلق آثار معماری براساس مبانی حکمت متعالیه
تبیین مراتب و فرایند ادراک انسان و نقش آن در کیفیت خلق آثار معماری براساس مبانی حکمت متعالیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازشناسی تاثیر اندیشه عرفانی در پدیداری رنگ آبی در کاشیکاری مساجد ایران
بازشناسی تاثیر اندیشه عرفانی در پدیداری رنگ آبی در کاشیکاری مساجد ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معناشناسی حیات و سرزندگی در آموزه های اسلامی و بررسی تاثیر آن در محله
معناشناسی حیات و سرزندگی در آموزه های اسلامی و بررسی تاثیر آن در محله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه پذیری فضای انسان ساخت با خلاقیت در گشایش فضائی خانه‌های سنتی کرمان
توسعه پذیری فضای انسان ساخت با خلاقیت در گشایش فضائی خانه‌های سنتی کرمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles